ID Academy Selvudvikling Coaching Psykoterapi Mentoring Meditation

Har du lyst til at arbejde med coaching af teams og grupper?

Beskrivelse af Group coach uddannelsen (uddannelsen udbydes ikke i øjeblikket)

20 dage fordelt på 4 moduler a 5 dage.

Denne uddannelse i gruppe-coaching henvender sig til certificerede coaches og psykoterapeuter, som ønsker en intens tværfaglig træning i at arbejde med gruppefacilitering og coaching.

Uanset om du ønsker at arbejde med personale-, terapi eller selvudviklingsgrupper, vil du finde en guldbrube af gruppepsykologisk viden og konkrete praktiske redskaber til at arbejde med gruppeprocesser i denne træning.

Liv Dhanyo Thommesen og Henrik Juul, som leder dette uddannelsesforløb i gruppe-coaching, har årtiers erfaring som både proceskonsulenter i store og små danske virksomheder, og som gruppefacilitatorer i mere terapeutiske eller selvudviklingsorienterede sammenhænge.

De Individuelle og gruppepsykologiske fænomener og processer er i store træk de samme, uanset om konteksten er en arbejdsplads, en terapi- eller en åben selvudviklingsgruppe. Men rammerne og arbejdsbetingelserne kan være rimeligt forskellige.

Fordelen ved at vi har fundet disse to kapaciteter, der begge har en enorm mangeårig erfaring indenfor såvel gruppeprocesser i erhvervslivet som i det mere åbne selvudviklingsmiljø er, at de kender den hårfine grænse mellem, hvilke typer gruppe-coaching, man kan lave i respektive den ene eller anden sammenhæng.

Og samtidigt har de begge med stor succes demonstreret, hvor langt man som gruppe-coach kan bevæge sig ud over det som oftest temmelig overfladiske gruppearbejde, som erhvervslivet er vant til, hvis man som coach har fagligheden og den personlige integritet i orden.

Denne evne til som gruppe-coach at balancere mellem det dybt professionelle og umiddelbart brugbare på den ene side, og det utraditionelle og transpersonelle aspekt af gruppefacilitering på den anden, Kendetegner både Liv og Henrik.

Ud over selve det faglige indhold vil deres måde at lede gruppe-coach uddannelsesholdet på, i sig selv være et forbilledligt eksempel på det, du vil lære under vejs.

Du vil altså blive undervist på flere niveauer:

På den ene side de teoretiske oplæg om coaching af grupper, guidede gruppeprocesser og gruppeøvelser på egen hånd, og på den anden side de gruppeprocesser, som vil opstå på uddannelsesholdet og blive anvendt som levende undervisningsmateriale.

Gruppe-coach uddannelsen på ID Academy er åben for coaches og psykoterapeuter med andre baggrunde end ID coaching eller psykoterapi.

Du skal dog have en minimum 2-årig træning i at arbejde med mennesker samt efterfølgende erhvervserfaring som coach, konsulent eller psykoterapeut.

Modulindhold

Modul 1: At opdage og udnytte nu'ets muligheder i gruppeprocesser

Om vi er klar over det eller ej: Nu'et er altid generøst. Det tildeler gaver og inviterer uophørligt til dans. Et fænomen som mange overser eller prøver at undgå.

Men den vågne, opmærksomme og kreative gruppe-coach eller gruppeleder udvikler sensitive øjne, ører og næse for, hvad nu'et til enhver tid tilbyder.

Som gruppeleder eller coach er det din opgave at facilitere konstruktive processer.
Jo mere sans du har for de synlige og usynlige kompetencer, der er til stede i såvel gruppen som dens deltagere, jo mere effektiv kan du være som gruppefacilitator. - Og jo bedre du er i stand til at få øje på og gribe de muligheder, som løbende manifesterer sig i rummet, jo større og mere positive forandringer kan du facilitere.
Det er ikke alene et spørgsmål om, at du som gruppe-coach opdager og griber de bolde der er i luften, men også om at du stimulerer deltagerne til at finde egne og hinandens bolde og sende dem i luften.

Modulet har også til formål at vise dig, hvordan du som coach eller leder styrker din evne til at fremdrage og anvende den kollektive, skabende intelligens i grupper. Du vil bl.a. lære, hvordan du som gruppe-coach afdækker såvel "fremmere" som "hæmmere" af den kollektive intelligens og deres respektive indflydelse på gruppeprocessen.

Hæmmerne kan fx være de velkendte psykiske forsvarsmekanismer og ikke mindst individuelle samt organisations- og gruppe-"over-jeg'er".

På dette første modul af den 1-årige groupcoach uddannelse vil du helt konkret lære:

 • Hvordan du som gruppe-coach finder frem til og gør ubevidste kræfter i en gruppe konstruktive.

 • Hvordan du som gruppeleder genererer og formidler kohærens mellem gruppens deltagere.

 • Hvordan du bliver i stand til at forstå og at samarbejde med det energi- og bevidsthedsfelt, der konstituerer sig i grupper.

 • Hvordan du som gruppe-coach kan fungere som en effektiv fødselshjælper / guide for en gruppes mål.

 • Hvordan du som leder eller coach bidrager til, at gruppens deltagere indtager frugtbare perspektiver i forhold til gruppens eller organisationens fælles fokus.

 • Hvordan du som facilitator af en gruppe bidrager til at udvikle gruppens fælles bevidsthed.

 • Hvordan du kan medvirke til at skabe fremdrift ved at øge deltagernes glæde og lyst til at udrette noget i fællesskab.

Underviser: Coach og proceskonsulent, cand psyc Henrik Juul

Modul 2: At facilitere udvikling i grupper - med hjerte og hjerne

At være med i en gruppe kan være utroligt opløftende både for deltagerne og for dig som gruppe-coach.

Modsat kan det i perioder være hårdt og drænende, hvis der er modstand og negative reaktioner i en sådan grad, at man ikke kan opnå optimale "flow-tilstande" i gruppen.

Det ønskværdige er en dobbeltsidet inspiration og udvikling: På den ene side dig som gruppefacilitator, der tør være autentisk og fri til at lære af alle situationer, og på den anden side gruppedeltagerne, der føler så megen tillid, at de er trygge nok til at turde gå ud over deres egne begrænsninger.
Dette stimuleres selvfølgelig kraftigt af en hjertelig atmosfære og en god etik.

Som gruppe-coach har du nogle absolutte fordele, hvis du udvikler din psykologiske "musikalitet og gehør".
Derfor har dette modul også til formål at fin-tune dit personlige menneskelige instrument, så det kan blive til en kraftfuld ressource, når du faciliterer gruppeprocesser.

Du vil på dette modul få mere og mere forståelse for, hvordan du selv som menneske påvirker processen og samspillet i gruppen. Du har her mulighed for at lære, hvordan du opdager og håndterer din egen reaktive udveksling med andre i en gruppesammenhæng.

På dette andet modul af groupcoach uddannelsen vil du konkret lære:

 • Hvordan du som gruppe-coach udvider din selvindsigt, fornyr og regenererer dine indre kilder, så de ikke tørrer ud.

 • Hvordan du kultiverer hjertelighed og venlighed i gruppers professionelle samspil, - Uden at det vel at mærke går ud over hverken klarheden og overblikket.

 • Hvordan du som gruppe-coach højner din lydhørhed over for meta-informationer og spirituelle overtoner i gruppen.

 • Hvordan du opnår en tilpas sensitivitet i forhold til at registrere, sanse og modtage både udtalte og uudtalte budskaber i en gruppesammenhæng.

 • Hvordan du opnår og opretholder en dobbeltrettet bevidsthed dels på din egen rolle i gruppen, og hvor den udspringer fra, og dels på de komplekse gruppeprocesser.

Underviser: Proceskonsulent og coach, cand psyc Henrik Juul

Modul 3: Fra konflikt til kvantespring

På trods af en tid med meget fokus på individet, udspiller det meste af vores liv sig alligevel i gruppesammenhænge, så som i familien, på arbejdspladsen, interessegrupper, etc.

Mange af os har derfor nok bemærket, hvordan vi indtager forskellige roller alt efter hvilke grupper vi er i, og hvordan vi trives bedre med nogle af disse roller end med andre. Måske har vi endda, enten som gruppedeltagere eller som gruppeledere bemærket, hvordan enten vi selv eller deltagere i gruppen på en måde udspiller roller som enten er vanskelige og belastende eller fastlåsende og konfliktsøgende.

I enhver gruppe vil deltagerne indtage forskellige roller i forhold til den gruppedynamik, der udspiller sig i en given situation. Samspillet kan komme til udtryk både som positivt potentiale og konstruktiv mangfoldighed, eller som polære og modsatrettede synspunkter, der i værste fald kan udvikle sig til mere fastlåste konflikter.

Almindeligvis retter vi vores fokus mod at skabe enighed og samarbejde på traditionel demokratisk vis.

Men hvis vi går nye og mere utraditionelle veje, rummer disse mere vanskelige og udfordrende situationer et særligt potentiale, der kan vise sig at være en stor hjælp til at få det gemte og ellers ukendte potentiale frem i en gruppe.

Ja, kender du som gruppecoach eller gruppeleder hemmeligheden om, hvor nøglen til "det gruppedynamiske skattekammer" ligger gemt, kan du endda bruge disse udfordrende øjeblikke til at åbne op for en mulighed for et gruppemæssigt eller organisatorisk kvantespring.

På dette tredje modul af gruppecoach uddannelsen på ID Academy vil du helt konkret lære:

 • Hvordan du som gruppecoach og gruppeleder kan Bruge transpersonel psykologi og andre utraditionelle indfaldsvinkler til at højne bevidstheden hos både dig selv og gruppen som sådan.

 • Hvordan du som coach for en gruppe kan skabe balance mellem hjerte og hjerne, både i de indre og ydre rum.

 • Hvordan du med den rigtige viden og med enkle og kraftfulde psykologiske redskaber markant kan fremme dialogen og en positiv proces i en gruppe.

 • Hvordan du som leder eller gruppecoach bevarer en åben og tilladende egen sindstilstand, selv når gruppefeltet bliver intenst og konfliktfyldt.

 • Hvordan du På en respektfuld måde bringer modsætninger i gruppen frem i lyset, så de ikke alene bliver synlige, men også bliver til et vældigt kreativt potentiale.

 • Hvordan du som gruppecoach eller gruppeleder kan vende en situation med modsætninger og projektioner i gruppen til decideret åbne og tillidsfulde øjeblikke.

Underviser: Forfatter, psykoterapeut MPF og coach Liv Dhanyo Thommesen

Modul 4: At skabe fremmende og udviklende sammenhænge

I en verden i konstant forandring og udvikling søger erhvervslivet hele tiden efter nye metoder til at skabe vækst og succes. Det gælder ikke mindst på personaleområdet.

Desværre er der oftest meget langt fra de gode ideer og intentioner til den konkret ønskede og forandrede virkelighed. Eksempelvis kan gamle uløste konflikter blandt medarbejderne dukke op igen og igen i nye forklædninger. Eller også kan det virke som næsten umuligt at skabe fælles fodslag i en ellers tilsyneladende positiv stemt gruppe.

Virksomheder verden over bruger følgelig også rigtig mange penge til coaching, konsulenter og ekspertbistand, men desværre ofte uden at det resulterer i, at der sker nødvendige forandringer.

Organisations Konstellation er en ny fascinerende metode, der har vist sig at være et særdeles effektivt redskab til at skabe stærke positive forandringer i forhold til samarbejde og social trivsel på arbejdspladsen.

Denne metode, som du vil blive trænet i på dette modul, har vist sig at være særligt virkningsfuld, når mange niveauer, instanser, stemmer og funktioner i medarbejdergruppen eller organisationen skal tages med i betragtning.

Selv virkelig komplekse udfordringer omkring Organisationsstrukturen og tilsyneladende uløselige interessestridigheder, har vist sig at kunne anskues og løses med til tider overraskende resultater med denne banebrydende metode.

Og selv vanskeligt tilgængelige faktorer og skjulte kræfter i organisationen eller gruppen kan synliggøres på en overraskende måde, så de er let genkendelige og håndterbare.

På dette sidste modul af gruppecoach uddannelsen vil du helt konkret lære:

 • Hvordan du som gruppecoach får indsigt i og forståelse for den fænomenologiske tilgang til gruppe- og organisationsudvikling.

 • Hvordan du som facilitator af en gruppe kan lytte ind til, afdække og synliggøre ellers vanskelig tilgængelige relationsmønstre i gruppen.

 • Hvordan du bedst bruger dig selv som gruppecoach eller gruppeleder.

 • Hvordan du kan afdække de skjulte strukturer og kræfter i en gruppe eller organisation.

 • Hvordan du som gruppecoach kan blive en effektiv katalysator for nye og nødvendige tiltag, nye og mere positive måder at relatere på og hidtil uudnyttede muligheder for at løse ellers fastlåste situationer.

Underviser: Forfatter, psykoterapeut MPF og coach Liv Dhanyo Thommesen

Testimonials

Gruppe Coach/Gruppefacilitator til dig der vil videre med grupper eller i erhvervslivet

Jeg var i 24 år leder i banksektoren, og i 2003 følte jeg, at tiden var inde til at foretage et drastisk skridt i mit liv. Jeg følte, at jeg i mange år havde været levende død - jeg havde en "Længsel Hjem", men hvor og hvad var det? Jeg tog den drastiske beslutning at forlade det kendte trygge helvede og søge ud i det ukendte paradis - med andre ord, jeg sagde mit trygge banklederjob op og sprang ud i det blå!

Da det var gjort, begyndte jeg at være nysgerrig på, hvad jeg nu skulle med mit liv. På min vej løb jeg ind i ID Academy, hvor jeg havde en samtale med Ole Vadum Dahl om en ny uddannelse til Erhvervspsykoterapeut, som Id Academy ville starte op - den blev senere ændret til Psykoterapeut uddannelsen. Det var så tydeligt for mig, at det var lige mig, selv om jeg ikke havde regnet med, at jeg skulle starte på en 4 årig uddannelse. Men det føltes så rigtig for mig, at jeg skulle begynde at studere "mig selv" - det enkelte menneskes udvikling og det som sker inde i os, når vi går gennem Livet.

Da jeg efter de 4 år var færdig med Psykoterapeut uddannelsen på ID Academy, ville jeg gerne supplere min viden, så jeg kunne bruge den bedre i gruppesammenhænge og indenfor erhvervslivet. Så da ID Academy begyndte at barsle med en overbygning som Gruppe Coach/Gruppefacilitator var jeg virkelig hooked på, at det skulle jeg have med - faktisk var jeg med til at skubbe på i processen med at få denne overbygning til at blive en realitet!

Jeg må sige, at det blev endnu et berigende år med gruppeprocesser og personlige processer i denne sammenhæng - der skete igen en masse i min udvikling såvel personligt som fagligt. Der var et rigt og nyskabende fagligt indhold, der blev leveret af nogle af ID Academy's kompetente og nytænkende lærere, som også tog det transpersonelle element med i denne overbygning.

Så nu er jeg mig godt udrustet til på en nyskabende, anderledes og professionel måde, at arbejde indenfor erhvervslivet med teamudvikling, konflikthåndtering mm samt arbejde i andre gruppesammenhænge. Det er yderligere en gave, at få lov til at være med til.

Nu er jeg også certificeret ID Gruppe Coach og jeg har min egen virksomhed i København/Bagsværd - www.livetsfodspor.dk - hvor jeg laver erhvervskurser, gruppeterapi, individuel psykoterapi, parterapi, coaching mm.

"Livets rejse er så smuk ~ hvem gider spekulerer på, hvor den fører hen?"

Nyd Livet

ID Gruppe Coach/Gruppe facilitator
ID Psykoterapeut, ID Coach
Matthias Axelsen

Februar 2011